કોલેજમાં B.COM.(ગુજરાતી માધ્યમ) અને B.B.A.(અંગ્રજી માધ્યમ) નાં અભ્યાસક્રમો ચાલે છે, જેમાં ધોરણ ૧૨ પછી એડમિશન માટેનું આ ઓનલાઈન ફોર્મ છે.

એડમિશનની કામગીરી ઓનલાઈન જ થાય છે. કોલેજે રૂબરૂ આવવાને બદલે કોલેજની વધુ માહિતી  વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવેલ છે તેની મુલાકાત લેશો.

- Online ફોર્મ તારીખ xx/xx/xxxx થી xx/xx/xxxx બપોરના yy:yy વાગ્યા સુધી જ ભરી શકાશે.

- Online મેરીટ યાદી તારીખ :- xx/xx/xxxx ના રોજ કોલેજની વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે.


Please read all the instructions carefully and fill the form, We believe that all the data filled by you is correct (કૃપા કરીને કાળજીપૂર્વક સુચનાઓ વાંચ્યાં બાદ જ ફોર્મ ભરવું,  અમે માનીએ છીએ કે તમારા દ્વારા ભરેલી બધી માહિતી સાચી છે)


જયારે આપને જાણ કરવામાં આવે ત્યારે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કરાવવા માટે આવો ત્યારે આપે ભરેલા આ ગુગલ ફોર્મ (Online Admission Form 2020) ની તમારા ઈમેલમાં આવેલ પ્રિન્ટ અચૂક સાથે લાવવાની રહેશે. તેથી નીચેનું ઇમેલ આઈ ડી (Email address) કાળજી પૂર્વક લખવું.

 વૈકલ્પિક વિષયો ની યાદી પ્રવેશ વખતે આપવામાં આવશે.

મેરીટ ના આધારે જો તમે પ્રવેશપાત્ર હશો તો કોલેજ દ્વારા પ્રમાણ પત્ર ચકાસણી માટે તમને રૂબરૂ બોલાવે ત્યારે અચૂક સાથે લાવવાના રહેશે. 

અધુરી વિગતવાળા અથવા જરૂરી પ્રમાણ પત્ર સાથે નહિ હોઈ તો પ્રવેશ આપોઆપ રદ થશે.

પ્રવેશ કામગીરી માટેનો સમય : સવારે ૮:૩૦ થી ૧૨:૦૦ કલાક નો રહેશે.

આપને પ્રવેશ સંબંધિત કોઇ મુશ્કેલી હોય તો ફોન ન. ૨૪૫૩૦૯૧ પર સવારે ૯-૦૦ થી ૧૨-૦૦ દરમિયાન ફોન કરી શકશો.

Admission Notice schedule watch Website Notice regularly

Admission is given on the basis of Merit ONLY. Generally, Admission Process is started from next day 9:00am o’clock, on the day of declaration of H.S.C. (General Stream) Result by Gujarat Board. 

Admission based on Merit Base As Per Government and University Rules

 

Step 1:

Fill online form (goto online Notice Board before last date of submission) 

 

Step 2:

Regularly Visit website for Notice-board for Marit-list.


Step 3:

If you Selected, follow instruction found with Marit-list.

 

For inquery the Admission, Kindly visit online website Notice-board section only.

 

Documents to Be Attached: 

At the time of online submission upload following document (.jpg or .pdf)

 1. Mark-sheet
 2. Cast Certificate (if Applicable)

 

Merit List For B.B.A. / B.Com. (Eng)/(Guj) For All Category (SEBC/OBC/SC/ST/EBC) Will Be Display on College Notice Board only.


Candidate Must be submit a necessary Certificate issued by concern Authority for All Reserve Category Otherwise they will be treated as Open Category.

 

Late Shri Valjibhai Patel

(Pujya Bapuji)

Life Time Achievement Award
Gujarat Chamber of Commerce and Industry

 

 

 Spring of our Inspiration

A Socially responsible Industrialist, Ethically Enlightened Academician and a pragmatic visionary, our dearest Bapuji. Whose vision has led institution to remarkable heights. The USP of the institution is its association with Saurashtra Educational Trust, whose promoter & founder Shri Valjibhai Patel who pioneered and transformed women education in saurashtra region. He was a nonconventional thinker and strong believer of women empowerment and education; he has opened the door for new avenues for females to elevate their social status. His flair for extra ordinary corporate citizenship and his exemplary contribution in the field of trade and industry has made him a winner of life time achievement award by C. M. of Gujarat state Shri Narendra Modi. With his inspirational and demonstrational leadership the institution has achieved new milestones.

Institutes Run By The Trust

 • M. T. Dhamsania Commerce College, Rajkot
 • Shri J. H. Bhalodia Women’s College, Rajkot
 • K. S. N. Kansagara Mahila College, Rajkot
 • J. Bhalodia Kanya Chhatralaya

 

Managing Trustee

Kiranbhai V. Bhalodia

 

Mr. Kiran Bhalodia, a leading academician of saurashtra region, is the managing trustee of saurashtra education trust. His hand on education and management has added new wibes of innovation, dynamism and professionalism. He set new benchmarks for education and redefined the manner in which learning should occur. With his stepping in the SET, the institution has witnessed a total face-lifting. He aims to spin the campus climate, teaching pedagogy, modernization of library and computer lab etc. This visionary leader and certified trainer of “Seven Habits” (Stephen Covey) will definitely lead the institution to remarkable heights.

Trustees

 • Rashmibhai V. Bhalodia
 • Babulal G. Govani
 • Mohanlal T. Dhamsania
 • Jivanlal J. Jagani
 • Rajnikant N. Bhalodia
 • Navinbhai N. Patel
 • Rajeshbhai G. Patel
 • Mansukhbhai S. Patel
 • Rameshbhai G. Patel
 • Bhagvanjibhai T. Savani

Postal Address

Smt. M.T. Dhamsania Commerce College

(Commerce and BBA)

Kotecha Circle, Kalawad Road

Rajkot - 360001 (Gujarat State) INDIA

Google Plus Code :